HR-KONSULTING

Attrahera/rekrytera
Att anställa en person är en stor investering för företag och då är det viktigt att hitta rätt person till rätt plats. Hur starkt varumärke ni har och vilka ni vill kunna attrahera behöver definieras. För detta krävs en tydlig HR-strategi och tydliga värderingar eftersom de är ett viktigt styrintrument, genomtänkt etik dvs. vad som är rätt och fel, policys inom olika områden och framför allt en tydlig rekryteringsstrategi. Jag hjälper er med rekrytering - allt från kravprofil, annonsering, urval, personlighetstest, referenstagning och val av slutlig kandidat eller ge er en andra bedömning på redan utvalda kandidater.

Behålla/utveckla
Att satsa på kompetensutveckling för chefer/ledare, stärker företags förmåga att behålla nyckelpersoner. Utveckling av chefer/ledare kan ske genom chefsstöd/coachning, handledning, mentorskap och ledarskapsutveckling genom utbildning.

Att ha nöjda medarbetare som trivs och är motiverade är en framgångsfaktor för företag. Medarbetare som inte mår bra och är sjukskrivna kan stöttas genom rehabiliteringsplanering och samtalsstöd/coachning.

Förändring/avveckling
När ett företag genomgår stora förändringar kan chefer behöva stöd i arbetsrättsfrågor, fackliga förhandlingar, arbetsmiljöfrågor, karriärplanering, rehabilitering och coachning. Medarbetare kan också behöva ett ökat stöd.

Utbildningsinsatser kan erbjudas i arbetsrätt, rekrytering, medarbetarsamtal-/utvecklingssamtal, svåra samtal, hur en chef bör agera vid uppsägningar, öka kunskapen om kris- och stresshantering, etc.

Interrimsuppdrag som HR-konsult
Uppdragen kan vara kortare och längre, beroende på vad ni behöver hjälp med. Jag erbjuder också interimsuppdrag som HR-konsult, HR-chef, på hel- eller deltid.